Ostracoda
Species

Rectella longa Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Rectella longa Nесkаjа, sp. n. — Neckaja , pp. 356 , fig. 1:14,15
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy.Trudy VNIGRI 115 , 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod , pp. 349-373.