Ostracoda

Longiscula arcuaris Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Longiscula arcuaris n. sp — Neckaja, pp. 365, fig. III 1-2
1993     Longiscula arcuaris Neckaja, 1958 — Meidla, pp. 291, fig. 1:1-8
Selection of related publications
Meidla, T. 1993. The ostracode genus Longiscula Neckaja, 1958 in the Ordovician of the East Baltic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen 188, 3, 289-303.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution