Ostracoda

Arcuaria monoclivula Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Arcuaria monoclivula Neckaja,sp. n. — Neckaja, pp. 368, fig. 3:13-15
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution