Ostracoda

Circulina dibulbosa (Neckaja, 1966)

Synonymy list
1966     Circulina dibulbosa Neckaja sp. n. — Neckaja, pp. 14, fig. 3:2,3
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution