Ostracoda

Bucerella wilnoiensis Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Bucerella wilnoiensis Neckaja, sp. n. — Neckaja, pp. 30, fig. 5:6
1983     Bucerella wilnoiensis Neckaja — Abushik et Sarv, pp. 112
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution