Ostracoda

Parulrichia minuta Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Parulrichia minuta Neckaja sp. n. — Neckaja, pp. 32, fig. 5:1,2
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution