Ostracoda

Lichwinellina silurica (Neckaja, 1966)

Synonymy list
1966     Lichwinia? silurica Neckaja — Neckaja, pp. 41, fig. 7:9
1973     Lichwinellina silurica (Neckaja, 1966) — Neckaja, pp. 59-60
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution