Species

Healdianella faba Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Healdianella faba Neckaja sp. n. — Neckaja , pp. 43, fig. 7:7
Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103. Nedra.
Loading...
References based on distribution