Ostracoda

Euprimitia Ulrich et Bassler, 1923

Selection of related publications
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F.,Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod. Trudy VNIGRI 115, 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 232-287(301).
References based on distribution