Echinodermata

Rugulosocrinus wesenbergensis (Yeltyschewa, 1979)

Synonymy list
1979     Iocrinus wesenbergensis Yeltyschewa sp.nov — Yeltyschewa, pp. 95, fig. I 1,2
2000     Rugulosocrinus wesenbergensis — Stukalina, pp. 60
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1975. Krinoidei pograničnyh sloev ordovika i silura Podolii. Voprosy paleontologii VII, 124-144.
References based on distribution