Echinodermata

Bystrowicrinus parvirugosus Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Bystrowicrinus parvirugosus — Yeltyschewa, fig. I 4
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii , 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution