Echinodermata

Malovicrinus janischewskii Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Malovicrinus janischewskii Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltysheva, pp. 103, fig. 2:9
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution