Species

Suecoceras aseriense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Suecoceras aseriense Balashov, sp. nov. — Balashov , pp. 160, fig. XLIX 1-4
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR. pp. 1-277. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
Classification
References based on distribution