Bryozoa

Nematotrypa indigena Gorjunova, 1985

Synonymy list
1985     Nematotrypa indigena sp. nov. — Gorjunova, pp. 96, fig. XII 3
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1988. Systematics of genus Revalotrypa (Bryozoa). Paleontologicheski Zhurnal , 2, 31-36.
References based on distribution