Bryozoa

Moyerella magna Kopajevich, 1975

Synonymy list
1975     Moyerella magna sp. nov. — Kopajevich, pp. 98, fig. XX 4-5; XXI 1,2
1985     Moyerella magna Kopajevich, 1975 — Gorjunova, pp. 100
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1985. Morfologiâ, sistema i filogeniâ mšanok (otrâd Rhabdomesida). Transactions of the Paleontological Institute (PIN) , 208, 1-152.
Kopajevich, G. V. 1975. Silurijskie mšanki Èstonii i Podolii (Cryptostomata, Rhabdomesonata). Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 151, 1-155.