Bryozoa

Mesotrypa gutta Pushkin, 1987

Synonymy list
1987     Mesotrypa gutta Pushkin, sp. nov. — Pushkin, pp. 155, fig. IX 4; X 1
2002     Mesotrypa gutta Pushkin, 1987 — Pushkin, pp. 432, fig. 8h-l
Selection of related publications
Pushkin, V. I. 1987. Ordovikskie mšanki podotrâda Halloporina Belorussii i smežnyh rajonov Vostočno- Evropejskoj platformy. Ordovik Belorussii, pp. 145-232.
References based on distribution