Species

Eridotrypa alterniformis Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Eridotrypa alterniformis Astrova, sp. nov. — Astrova , pp. 21, fig. IX 2
1978     Eridotrypa alterniformis Astrova, 1970 — Astrova , pp. 85
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22. Nauka.