Ostracoda

Polyzygia estonica Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Polyzygia estonica Neckaja sp. n. — Neckaja, pp. 36, fig. 6:7
1971     paleocope — Adamczak, pp. 140
Selection of related publications
Kaljo, D. (ed) 1970. The Silurian of Estonia.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution