Bryozoa

Homotrypa pauli Männil et Pushkin, 1987

Synonymy list
1959     Homotrypella pauli Männil, 1959 nomen nudum — Männil Ralf, pp. 35
1987     Homotrypa pauli Männil et Pushkin, sp. nov. — Pushkin, pp. 183, fig. XX 3
Selection of related publications
Pushkin, V. I. 1987. Ordovikskie mšanki podotrâda Halloporina Belorussii i smežnyh rajonov Vostočno- Evropejskoj platformy. Ordovik Belorussii, pp. 145-232.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
References based on distribution