Bryozoa

Prasopora gotlandica Hennig, 1908

Synonymy list
1978     ?Prasopora gotlandica Hennig, 1908 — Astrova, pp. 90