Ostracoda

Eobekena angulata (Neckaja, 1958)

Synonymy list
1958     Cavellina angulata Neckaja sp. n. — Neckaja, pp. 360, fig. 2:1,2
1967     Kuresaaria angulata (Neckaja, 1958) — Adamczak, pp. 472
1967     Cavellina angulata Neckaja, 1958 — Gailite et al., pp. 148, fig. 12:11
1970     Kuresaaria angulata (Neckaja, 1958) — Sarv
1971     Eobekena angulata (Neckaja, 1958) — Abushik, pp. 118
1972     Cavellina angulata Neckaja — Pranskevičius, pp. 89, fig. 13:1
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution