Ostracoda

Eobekena angulata (Neckaja, 1958)

Synonymy list
1958     Cavellina angulata Neckaja sp. n. — Neckaja, pp. 360, fig. 2:1,2
1967     Kuresaaria angulata (Neckaja, 1958) — Adamczak, pp. 472
1967     Cavellina angulata Neckaja, 1958 — Gailite et al., pp. 148, fig. 12:11
1970     Kuresaaria angulata (Neckaja, 1958) — Sarv
1971     Eobekena angulata (Neckaja, 1958) — Abushik, pp. 118
1972     Cavellina angulata Neckaja — Pranskevičius, pp. 89, fig. 13:1
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigraphy, fauna and conditions of formation of the Silurian rocks of the Central Baltic.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution