Echinodermata

Paracryptocrinites Rozhnov et Fedorov, 2001

Selection of related publications
Rozhnov, S. V., Fedorov, P. V. 2001. A New Cryptocrinid Genus (Eocrinoidea, Echinodermata) from the Bioherm-related Volkhov Facies (Late Arenigian, Ordovician), Leningrad Region. Paleontologicheski Zhurnal 35, 6, 606-613.
References based on distribution