Bryozoa

Rozhnovites limatus Gorjunova, 2005

Synonymy list
2005     Rozhnovites limatus Gorjunova, sp. nov. — Gorjunova, pp. 59, fig. VI 3
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 2005. Ralfimartididae, a new family of Paleozoic bryozoans of the Order Treptostomida. Paleontologicheski Zhurnal 2, 51-63.
References based on distribution