Bryozoa

Cyphotrypa insulanus Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Cyphotrypa insulanus Astrova, sp. nov. — Astrova, pp. 12, fig. IV 1
1978     Cyphotrypa insulanus Astrova, 1970 — Astrova, pp. 113
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution