Bryozoa

Cyphotrypa maculata Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Cyphotrypa maculata Astrova, sp. nov. — Astrova, pp. 11, fig. III 3
1978     Cyphotrypa maculata Astrova, 1970 — Astrova, pp. 113
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution