Placodermi

Bothriolepis evaldi Lyarskaya, 1986

Synonymy list
1986     Bothriolepis evaldi Lyarskaja, sp. nov. — Lyarskaya, pp. 123, fig. I,II
2001     Bothriolepis evaldi Lyarskaya, 1986 — Lukševičs, pp. 537, fig. 29-31