Osteichthyes

Gyroptychius grossi Vorobyeva, 1981

Synonymy list
1981     ?Gyroptychius grossi Vorobyeva, sp. nov. — Vorobyeva, pp. 443-445, fig. 79
2000     Gyroptychius? grossi Vor. — Mark-Kurik, pp. 314
2004     Gyroptychius? grossi Vorobyeva, 1981 — Vorobyeva, pp. 308
2009     Gyroptychius grossi Vorobyeva, 1981 — Zupinš, pp. 57
Selection of related publications
Vorobyeva, E. I. 1981. Osteolepidnye kisteperye ryby. Devon i karbon Pribaltiki, pp. 440–448.
References based on distribution