Plantae

Solenopora spongioides iuchvii Maslov, 1956

Synonymy list
1956     Solenopora spongioides var. iuchvii — Maslov, pp. 69, fig. XVII 1-4; XVIII 1-3
1962     Solenopora spongioides var. iuchvii Maslov — Maslov, pp. 116
Selection of related publications
Maslov, V. P. 1960. Stromatolity. Trudy GIN AN SSSR 41, 1-187.
References based on distribution