Rugosa

Dalmanophyllum minimum (Ryder, 1926)

Synonymy list
1926     Dinophyllum minimum — Ryder
1970     Dalmanophyllum minimum (Ryder) — Kaljo, pp. 126