Bryozoa

Metadictya copiosa (Kopajevich, 1970)

Synonymy list
1970     Hemipachydictya copiosa — Kopajevich, pp. 25, fig. X 1-5
1973     Hemipachydictya copiosa Kopajevich — Kopajevich, pp. 61, fig. 2
1975     Metadictya copiosa (Kopajevich, 1970) — Kopajevich, pp. 63, fig. II 1-4, text fig. 3
1993     Metadictya copiosa (Kopajevich, 1970) — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 47,48, fig. V 1,2
Selection of related publications
Gorjunova, R. V., Lavrentjeva, V. D. 1993. Morphology and system of the cryptostome bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 257, 1-151.
Kopajevich, G. V. 1975. Silurijskie mšanki Èstonii i Podolii (Cryptostomata, Rhabdomesonata). Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 151, 1-155.