Bryozoa

Prophyllodictya gracilis (Eichwald, 1840)

Synonymy list
1840     Eschara gracilis m. — Eichwald, pp. 238
1840     Eschara gracilis m. — Eichwald, pp. 205-206
1842     Gorgonia gracilis — Eichwald, pp. 43, fig. 1:4
1843     Gorgonia gracilis — Eichwald, pp. 42, fig. 1:4
1855     Thamniscus gracilis — Eichwald, pp. 454
1857     Thamniscus gracilis — Eichwald, pp. 22
1861     Thamniscus gracilis — Eichwald, pp. 54
1911     Stictoporella gracilis (Eichwald) — Bassler, pp. 130, fig. 7.1-3; text fig. 54,55
1985     Stictoporellina gracilis (Eichwald) — Taylor & Curry, pp. 156
1987     Prophyllodictya gracilis (Eichwald, 1840) — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 47
1993     Prophyllodictya gracilis (Eichwald, 1840) — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 37,83
2011     Prophyllodictya gracilis (Eichwald, 1860) — Koromyslova, pp. 947
Selection of related publications
Gorjunova, P. V., Lavrentjeva, V. D. 1987. Novyj rod Prophyllodictya - drevnejšij predstavitel' kriptostomidnyh mšanok. Paleontologicheski Zhurnal 1, 41-49.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Eichwald, E. 1861. Paleontologiâ Rossii. Drevnij period. II. Fauna grauvakkovoj, gornoizvestkovoj i medistoslancevatoj formacij Rossii.