Bryozoa

Metadictya ambigua (Ross, 1961)

Synonymy list
1961     Pachydictya ambigua — Phillips &Ross, pp. 339, fig. 44:1-6; 45:6,9
1965     Pachydictya ambigua Ross, 1961 — Astrova, pp. 282, fig. 57:1
1970     Pachydictya ambigua Ross — Astrova & Kopaevich, pp. 133, fig. table 14
1975     Pachydictya ambigua Ross, 1961 — Kopajevich, pp. 60
1993     Metadictya ambigua (Ross, 1961) — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 47
Selection of related publications
Gorjunova, R. V., Lavrentjeva, V. D. 1993. Morphology and system of the cryptostome bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 257, 1-151.
Kopajevich, G. V. 1975. Silurijskie mšanki Èstonii i Podolii (Cryptostomata, Rhabdomesonata). Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 151, 1-155.
Astrova, G. G., Kopaevich, V. G. 1970. Bryozoa. The Silurian of Estonia, pp. 130-140.