Rugosa

Cyathactis typus Soshkina, 1955

Synonymy list
1955     Cyathactis typus — Soshkina, pp. 123, fig. Pl. 11:1
1963     Cyathactis typus Soshkina, 1955 — Ivanovskij, pp. 75, fig. Pl. 19:1