Bryozoa

Hexaporites Pander, 1830

Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Pushkin, V. I., Popov, L. E. 2005. Two enigmatic bryozoans from the Middle Ordovician of the East Baltic. Palaeontology 48, 5, 1065-1074. DOI:10.1111/j.1475-4983.2005.00493.x/full
Nekhorosheva, L. V. 1967. New species of Bryozoa genus Hexaporites from the Yugorsk Horizon (Middle Ordovician) of Pai Hoi. Scientific notes. Paleontology and biostratigraphy, pp. 48-51.
Nekhoroshev, V. P. 1956. Class Bryozoa. Trudy VSEGEI 12, 42-49. Materialy po paleontologii. Novye semejstva i rody, pp. 42-49.