Rugosa

Kodonophyllum milne-edwardsi (Dybowski, 1873)

Synonymy list
1873     Streptelasma Milne-Edwarsi — Dybowski
References based on distribution