Osteichthyes

Eusthenopteron foordi Whiteaves, 1881

Synonymy list
1962     Eusthenopteron foordi — Vorobyeva, pp. 10, fig. 1
1975     Eusthenopteron foordi — Vorobyeva, fig. 2D
1984     Eusthenopteron foordi Whiteaves, 1881 — Schultze
1996     Eusthenopteron foordi Whiteaves, 1881 — Cloutier, pp. 272
2006     Eusthenopteron foordi — Brazeau & Ahlberg, pp. 318, fig. 1, 3a,4a
2008     Eusthenopteron foordi Whiteaves, 1881 — Zupinš, pp. 41-42
2010     Eusthenopteron foordi Whiteaves, 1881 — Zylberberg et al., pp. 459-470, fig. 1,2,3,4