Bryozoa

Proavella parvula Nekhoroshev, 1960

Synonymy list
1960     Proavella parvula Nekhoroshev, sp. nov — Modzalevskaja et al., fig. 69:4
1993     Proavella parvula Nekhoroshev, 1960 — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 71