Ostracoda

Longiscula arcuaris Neckaja, 1958

Selection of related publications
Meidla, T. 1993. The ostracode genus Longiscula Neckaja, 1958 in the Ordovician of the East Baltic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen 188, 3, 289-303.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution