Cephalopoda
perekond

Eichwaldoceras Balashov 1955

https://files.geocollections.info/large/9b/c1/9bc10e0e-1a84-4355-9f65-6e4d55d6a0d7.jpghttps://files.geocollections.info/large/13/4b/134b93db-72d1-4cbd-879b-687bfc20695b.jpghttps://files.geocollections.info/large/fe/b2/feb2d4ba-840a-4b97-be48-b7ee8f1104a7.jpghttps://files.geocollections.info/large/c2/a6/c2a61382-3ed1-4213-9cf1-b13259cd2143.jpghttps://files.geocollections.info/large/d4/00/d40073f4-9f0a-43e6-b2c0-2aa4b8c88f71.jpg
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki.Voprosy paleontologii II , 45-54.
Loading...
Levik kirjandusandmetel