Porifera
Genus

Plexodictyon Nestor, 1966

https://files.geocollections.info/large/75/0a/750a9c3e-483f-43c8-ae97-d3e63cdd5fb9.jpghttps://files.geocollections.info/large/6e/d1/6ed16629-77f5-4656-8507-e283cfd013fb.jpghttps://files.geocollections.info/large/37/73/3773d566-d2a3-4b70-8aad-014a854d9a66.jpghttps://files.geocollections.info/large/9f/ee/9feefcd0-660e-408f-88f7-7e859f2fe6f8.jpghttps://files.geocollections.info/large/76/8d/768d7bd0-3835-4d61-bda7-30cc9a0fdf78.jpghttps://files.geocollections.info/large/08/63/086336ba-e132-42fc-92d2-1fb0d27d93a9.jpghttps://files.geocollections.info/large/f8/36/f836f2cd-104d-42eb-bd64-3aff7348dc30.jpghttps://files.geocollections.info/large/25/47/25472f1f-7de8-47c3-aea1-59175ccf0724.jpghttps://files.geocollections.info/large/13/db/13dbf43d-5027-45fd-a42f-d21e42eb39d4.jpghttps://files.geocollections.info/large/85/b7/85b74448-65e3-43b4-ac0b-38902d03bb37.jpg
Aiheeseen liittyvät julkaisut
Nestor, H. E. 1981. Stromatoporaty.Report on stratigraphical scheme of the Upper Silurian Deposits in Vaygach and Southern Novaya Zemlya Region , pp. 97-106.
Bol'shakova, L. N. 1970. Nekotorye novye vidy stromatoporoidej iz silurijskih otlozenij Podolii.Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov , pp. 152-155.
Nestor, H. E. 1966. Wenlockian and Ludlovian Stromatoporoidea of Estonia.ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , 1-87.
Loading...
Levinneisyys ja viitteet