Cephalopoda

Discoceras gubkovense (Balashov, 1953)

Synonymy list
1953     Schroederoceras gubkovense sp. n. — Balashov, pp. 255, fig. VII 3
1962     Sweetoceras gubkovense (Balashov) — Stumbur, H., pp. 143
1984     Discoceras gubkovense (Balashov) — Dzik, pp. 143