Hyolitha

Hyolithes latissiumus Koken, 1889

Synonymy list
2006     Hyolithes latissiumus Koken, 1889 — Malinky, pp. 100, fig. 5D, 6L, M