Hyolitha

Circotheca stylus (Holm, 1893)

Synonymy list
1980     Circotheca stylus (Holm, 1893) — Dzik, pp. 230, fig. 7