Brachiopoda

Scaphelasma rugosum Gorjansky, 1969

Synonymy list
1969     Scaphelasma septatum rugosum Gorjansky subsp. nov. — Gorjansky, pp. 70, fig. 12:1-4
1989     Scaphelasma rugosum? Goryanskij, 1969 — Holmer, pp. 144, fig. 102, 103F-H, 104
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution