Brachiopoda

Scaphelasma mica Popov, 1975

Synonymy list
1975     Scaphelasma mica Popov, sp. nov. — Popov , pp. 39, fig. 5:21
1980     Scaphelasma mica Popov, 1975 — Nazarov & Popov, pp. 108, fig. 25:12-14
1986     Scaphelasma mica Popov, 1975 — Holmer, pp. 121, fig. 10J-O
1989     Scaphelasma mica Popov, 1975 — Holmer, pp. 139, fig. 36; 47I; 99D-N; 101H-K; 103A-E, 104