Brachiopoda

Hisingerella nitens (Hisinger, 1837)

Synonymy list
1837     ?Atrypa nitens — Hisinger