Rugosa

Tryplasma rugosum (Milne-Edwards et Haime, 1851)

Synonymy list
1851     Eridophyllum? rugosum — Milne-Edwards & Haime, pp. 425
1927     Tryplasma rugosum — Smith, Stanley & Lang, pp. 305-308
1969     Rhabdacanthis rugosa (M.-Edwards et Haime) — Ivanovskiy
1981     Aphyllum rugosum (Milne-Edwards & Haime) — Hill, pp. F100
2015     Tryplasma rugosum (Milne-Edwards & Haime, 1851) — Vinn & Wilson, pp. 5