Gastropoda

Megalomphala crassa (Koken, 1896)

Type specimen data
: CNIGRM 39/10903 , , () ()
Synonymy list
1896     Bucania crassa n. sp. — Koken, pp. 391
1897     Bucania crassa Koken — Koken, pp. 123
1999     Megalomphala crassa Koken, 1896 — Ebbestad, pp. 157