Gastropoda

Megalomphala crassa (Koken, 1896)

Type specimen data
,
Synonymy list
1896     Bucania crassa n. sp. — Koken, pp. 391
1999     Megalomphala crassa Koken, 1896 — Ebbestad, pp. 157