Echinodermata

Virucrinus hintsae Rozhnov, 1990

Type specimen data
Synonymy list
1990     Virucrinus hintsae Rozhnov gen et sp. nov. — Rozhnov, pp. 71-72, fig. 11
Selection of related publications
Rozhnov, S. 1990. Morphology and systematic position of Middle Ordovician Virucrinus Rozhnov gen. nov. (Crinoidea, Inadunata, Disparida) from North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 39, 2, 68-75. DOI:10.3176/geol.1990.2.04
References based on distribution