Brachiopoda

Orthisocrania depressa (Eichwald, 1840)

Type specimen data
,
Synonymy list
1840     Orbicula depressa — Eichwald, pp. 197
1840     Orbicula depressa m. — Eichwald, pp. 197-198
1840     Orbicula depressa m. — Eichwald, pp. 170-171
1841     Orbicula depressa — Eichwald, pp. 170
1843     Orbicula depressa — Eichwald, pp. 76, fig. 1:11
1856     Pseudocrania depressa — Eichwald, pp. 449
1857     Pseudocrania depressa — Eichwald, pp. 117
1859     Pseudocrania depressa — Eichwald, fig. 37:1a-d
1860     Pseudocrania depressa m. — Eichwald, pp. 906, fig. 37:1a-d
1899     Pseudocrania depressa, Eichwald — Huene, pp. 249, fig. I(IX) fig. 24-27; II(X) fig. 1-2
1965     Pseudocrania antiquissima — Eichwald, pp. 450
1969     Orthisocrania depressa (Eichwald, 1840) — Gorjansky, pp. 57-59, fig. 10:1-3
2000     Orthisocrania depressa (von Eichwald) — Bassett, pp. 180
Selection of related publications
Gorjansky, V. J. 1969. Bezzamkovye brahiopody kembrijskih i ordovikskih otloženij severo-zapada Russkoj platformy.
References based on distribution